تاریخ و تمدن اسلامی

مدیرگروه: دکتر حسین خسروی

سایر اساتید:

دکتر حسین خسروی

دکتر مرادی نیا

دکتر عباسعلی حیدری

دکتر محمود قیوم زاده