مدیریت

مدیر گروه: دکتر اعظم ساداتی

سایر اساتید:

 دکتر اعظم ساداتی

دکتر ابراهیم گیوکی

دکتر احمد بهشتی

دکتر مقداد حاجی محمد علی جهرمی

دکتر  حبیب اله جوانمرد

دکتر ابوالفضل خسروی

دکتر فیروزه عطاریان

قدیر سهرابی

  غلامرضا اکبری

علیرضا سهراب نیا

داود زارع