زبان انگلیسی

مدیر گروه: دکتر داود مدنی

سایر اساتید:

دکتر داود مدنی

دکتر محمد نبی رنجبری

دکتر مجتبی مقصودی

حمید رضا شیخی

دکتر عبدالمجید نظری