کتابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر گروه دکتر حسین خسروی

سایر اساتید:

دکتر حسین خسروی

دکتر محسن حمیدی

دکتر محمد رحیم رسولی آزاد