حسابداری

مدیرگروه: دکتر سید صمد هاشمی

سایر اساتید:

دکتر آذر مسلمی

دکتر راحله همایونی راد

دکتر احمد سرلک

دکتر مجید عاشق الحسینی

داود خلیلی

مریم ریحانی

فرشته خیری