الهیات و معارف اسلامی

مدیرگروه: دکتر حسین خسروی

سایر اساتید:

دکتر حسین خسروی

دکتر عباسعلی حیدری

دکتر محمود قیوم زاده

دکتر مرتضی اردشیر

دکتر سهراب اسلامی

محمد حسین رجبیان

اعظم ابراهیمی