فقه و حقوق جزا

مدیر گروه: دکتر حسین خسروی

سایر اساتید:

دکتر سمیرا گلخندان

 دکترمحمد روشن محمد

دکتر محمد حسین رجبیه

دکتر اکبر رجبی

دکترایمان علی احمدی

دکتر علیرضا صانعی

دکتر قدرت الله خسروی

مجید حدادی