حقوق جزا و جرم شناسی

مدیر گروه: دکتر اکبر رجبی

سایر اساتید:

دکتر محمد روشن

دکتر محمد صالح ولیدی

دکتر حسین خسروی

دکتر محمد حسین رجبیه

خانم دکتر سمیرا گل خندان

دکتر اکبر رجبی

دکتر مهدی نادری

دکتر علیرضا صانعی

حسن حمزه لویی

دکتر قدرت الله خسروی

مجید حدادی