عمران-ژئوتکنیک

مدیر گروه: دکتر علی پروری

سایر اساتید:

دکتر محسن بهادری

دکتر ایمان رئیس زاده

دکتر میثم بیات

دکتر رضا شهوه