عمران سازه

سایر اساتید:

دکتر آرش بیات

دکتر محمود ربانی

دکتر سید محمد میرحسینی هزاوه

 دکتر وحید نبوی