معماری

مدیر گروه: امیر سمیعی

سایر اساتید:

دکتر روزبه عربی

دکتر حمید احمدی

دکتر امیر سمیعی

زهرا جعفری

فائزه عطشان

سعیده باقری راد

سحر خدابخشی

سعیده ذکایی