مکانیک

مدیر گروه: دکتر محسن قیصری

سایر اساتید:

دکتر مهدی صفری

دکتر رضا معصومی

دکتر محمد مهدی نجفی زاده

میثم اشفعی