برق و الکترونیک

اساتید:

دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی

دکتر مریم رضی

دکتر ابوالقاسم بابایی

دکتر مصطفی کاشی

دکتر وحیده سادات صادقی

دکتر مهردادخلیلی

 دکتر محمد اسماعیل نظری

دکتر مهدی علی مردان

جمال خدامرادی

نصرت الله هاشمی