بایگانی آموزش

نام ونام خانوادگی :رضا مرادی

رشته تحصیلی :  روانشناسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس:  4-08646337801 داخلی 1037      

روز های حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16

 

 

شرح وظایف بایگانی آموزش:

1- پس از شروع ثبت نام های ورودی های جدید در مهرماه وبهمن ماه هرسال   جمع آوری مدارک ثبت نام های جدید به علت ازدحام برگه ها و   تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود اعم از کپی شناسنامه -کارت ملی -عکس وفرم های ثبت نام -احرازهویت -در پوشه های آویز زرد وقرمز

2- انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل پس از تایید مدیرگروه و کارشناس مربوطه

3- انجام امور انتقالی دانشجویان پس از تایید مدیردانشجویی وپس از تسویه حساب نهایی دانشجو از واحد خمین

4-انجام امور انصرافی دانشجویان انصرافی پس از تایید نهایی کارشناس وتسویه حساب نهایی دانشجو

5-درج برگه های «کارنامه ها - انتخاب واحد -تک تک دانشجویان به همراه برگه های نظام وظیفه -مجوزها - تاییده ها - احراز و......»  که کارشناسان تحویل بایگانی آموزش میدهند در پرونده دانشجویان.

6-پاسخگویی حضوری و یا تلفنی دانشجویان در طول روز و وقت اداری

7- تحویل اصل مدرک دانشجویان و درصورت نیاز دانشجویان خروج مدرک از بایگانی آموزش

8-ارائه پرونده های درخواستی دانشجویان به کارشناس  رشته مربوطه