کارشناسان رشته‌ها

رشته های : روان‌شناسی- مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات

کلیه مقاطع تحصیلی- کلیه گرایشها

کارشناس: آقای حمیدرضا شیخی

شماره تماس  4-08646337801 داخلی 1043

 

 

رشته های : مهندسی عمران - مهندسی مکانیک- نقشه برداری

کلیه مقاطع تحصیلی- کلیه گرایشها

کارشناس: آقای محمود دالایی

شماره تماس  4-08646337801 داخلی 1036

 

 

 

رشته های : مهندسی معماری-صنایع و مدیریت- مهندسی برق

کلیه مقاطع تحصیلی- کلیه گرایشها

کارشناس: آقای علی محمدی

شماره تماس  4-08646337801 داخلی 1035

 

 

 

رشته های : حقوق-فقه و حقوق جزا-تاریخ

کلیه مقاطع تحصیلی- کلیه گرایشها

کارشناس: آقای مجتبی رضایی

شماره تماس  4-08646337801 داخلی 1041

 

 

 

 

رشته های : زبان- کتابداری-حسابداری-مدیریت مالی

کلیه مقاطع تحصیلی- کلیه گرایشها

کارشناس: آقای مهدی رنجبری

شماره تماس  4-08646337801 داخلی 1040