اداره امور هیأت علمی

نام ونام خانوادگی: فاطمه رضایی

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس:  4-08646337801 داخلی 1032

روز های حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16

 

شرح وظایف)

1-  تشکیل پرونده اساتید حق التدریس در هر ترم

2-  پیگیری بیمه اساتید در هرماه

3-تشکیل پرونده اعضاء هیأت علمی

4-پیگیری پرونده های جذب هیأت علمی

5- جمع آوری مدارک جهت جذب هیأت علمی

6-جمع آوری مدارک جهت تصویب رشته

7- محاسبه حق التدریس اساتید در هر ترم

8- تشکیل پرونده های بورسیه هیأت علمی

9-پیگیری مدارک و پرونده های ناقص اساتید حق التدریس و هیأت علمی

10- بررسی ساعات موظفی اعضاء هیأت علمی در هر ترم