اداره امتحانات

.مسئول اداره امتحانات

 

نام ونام خانوادگیمقداد دارا

رشته تحصیلی :  حسابداری

مدرک تحصیلیکارشناسی

شماره تماس:  4-08646337801 داخلی 1033     

روز های حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16

 

شرح وظایف:

 

1- ثبت نمره ( کارآموزی – پروژه – پایان نامه – نمرات دانشجویان میهمان به – نمرات دانشجویان انتقالی – معرفی به استاد )

2-اخذ امتحان دروس معرفی به استاد بصورت روزانه تا یکماه قبل از شروع امتحانات پایان هر نیمسال

3- برنامه ریزیجهت برگزاری امتحانات

4- پیگیری اعتراض نمرات دانشجویان،ارائه آن درشورا وثبت نتیجه آن درسیستم

5- استعلام نمرات دانشجویان با وضعیت میهمان به، جهت ثبت در سیستم

6- صدور فرم شماره 4 (فرم نمرات دانشجویان میهمان از) در صورت ارائه فرم تکمیل شده تسویه حساب دانشجویان میهمان از

7- پیگیری نمرات دروسی که توسط استاد ثبت نشده،  بررسی و پیگیری نمره درسی دانشجویان با وضعیت گزارش نشده

8- ثبت وضعیت نمره (ماده 41- حذف شاهد – حذف ایثارگر – تقلب و... پس از طی مراحل قانونی)

9-مکاتبه جهت اخذ امتحان مجدد از دانشجویانی که در مراسم معنوی حج شرکت نموده اند (با ارائه اصل گذرنامه و نامه از شرکت زیارتی)

10- پاسخ به استعلام نمرات دانشجویان با وضعیت میهمان از

امتحان معرفی به استاد در هر ترم تا یکماه قبل از شروع امتحانات هر ترم به صورت روزانه اخذ می گردد.

دانشجویان با وضعیت (میهمان از) برای ارسال نمرات خود باید فرم تسویه حساب میهمان را تکمیل و به اداره امتحانات تحویل نمایند

جهت ثبت نمرات دانشجویان با وضعیت (میهمان به) باید تاییدیه نمرات از واحد مبداء توسط امتحانات اخذ گردد.