اداره ثبت نام

.مسئول اداره ثبت نام و برنامه‌ریزی

 

نام ونام خانوادگی : محمد قاسم‌خانی

رشته تحصیلی: مددکاری و علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس:  4-08646337801 داخلی 1034     

روز های حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16

 

شرح وظایف:

 

الف: اداره ثبت نام

-          ثبت نام از دانشجویان جدید الورود

-          دریافت سند پذیرش دانشجویان(جدید الورود) از سایت مرکز آزمون و انتقال اطلاعات به سیستم سیدا

-          بررسی مدارک مقطع پایه و پیگیری های مربوط به آن

-          رفع نواقص و تناقضات موجود در مشخصات مندرج در سند پذیرش از طریق گزارش و یا مکاتبه با مرکز آزمون

-          اسکن عکس دانشجویان و انتقال به سیستم سیدا

-          بررسی سند پذیرش دانشجویان قدیمی و رفع نواقص آنان طبق بند فوق

-          ثبت نام از دانشجویان میهمان از

-          ثبت مشخصات دانشجویان و بررسی آیتم مربوط به ادره ثبت نام در چک لیست

ب: اداره برنامه ریزی درسی

-          پیگیری و دریافت برنامه درسی از مدیران گروه

-          ثبت برنامه درسی در سیستم

-          بررسی و پیگیری موارد دارای اشکال از مدیران گروه

-          انجام کلیه امور مربوط به ایام ثبت نام از قبیل افزایش ظرفیت با هماهنگی مدیران گروه و انتقال درخواستهای دانشجویان به مدیران گروه و مسئولین مربوطه

-          تعریف رشته F11)  ) در بخش تعریف و ثبت دروس

-          ثبت کدینگ سازمان جهت کلیه دروس تعریف شده در سیستم و پیگیری دروسی که فاقد کدینگ مربوطه می باشند

-          پیگیری و اعمال پیش نیازی دروس