معرفی معاون آموزش

معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

نام و نام خانوادگی: محمدنبی رنجبر

 

تحصیلات:دکتری زبان انگلیسی