مراحل انجام کارهای فارغ التحصیلی

.1- مراجعه به کارشناس گروه خود برای دریافت چک لیست


2- تهیه مدارک ذیل و ارائه به بایگانی آموزش در ترم آخر:


     • سه قطعه عکس 3در 4


    • فیش واریزی و کپی فیش (به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی)


    • دوره کاردانی مبلغ 55000 ریال


      • دوره کاردانی در رشته 55000ریال


      • دوره کارشناسی 110000 ریال


     •  دوره کارشناسی ارشد 130000 ریال


     • دوره دکتری حرفه ای و تخصصی220000 ریال


    •  تهیه دو عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی


3.پیگیری پرونده جهت بررسی و ارسال به اداره فارغ التحصیلان از بایگانی آموزش