شرایط عکس

شرایط عمومی عکس
پشت زمینه سفید.
تمام رخ معمولی، رنگی یا سیاه و سفید.
هر گونه دستکاری کامپیوتری و دیجیتالی عکسها ممنوع است.

 


  شرایط اختصاصی عکس خواهران

عکس حتما با مقنعه باشد.
بدون هر گونه آرایش صورت  باشد.
در عکس فقط گردی صورت مشهود باشد.
موهای سر به هیچ وجه پیدا نباشد.
لازم به ذکر است آثارآرایش در عکس خواهران به هیچ وجه مشهود نباشد.

 

 

  شرایط  اختصاصی عکس برادران

استفاده از مدل موی خاص و غیر متعارف ممنوع است.
استفاده از هر گونه آرایش صورت ممنوع است.
عکسهای دارای مدل های ریش خاص و تزئینی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.