چارت رشته تحصیلی

رشته

چارت رشته تحصیلی

برق

کارشناسی پیوسته مهندسی برق با کد 185

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک با کد 113

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرت با کد 153

دانلود فایل

حقوق

دکتری جزا و جرمشناسی919

دانلود فایل

دکتری فقه و حقوق جزا 195

دانلود فایل

ارشد جزا و جرمشناسی 910

دانلود فایل

ارشد حقوق خصوصی 930

دانلود فایل

ارشد فقه و حقوق جزا 178

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته جدید

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته قدیمی

دانلود فایل

کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 179

دانلود فایل

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک کد 183

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات کد 405 و 162

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 136

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کد 116

دانلود فایل

روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته روانشناسی جدید کد 111

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته روانشناسی قدیمی کد 147

دانلود فایل

مشاوره

دکتری مشاوره

دانلود فایل

سرفصل دکتری مشاوره

دانلود فایل

زبان

دکتری زبانشناسی

دانلود فایل

کارشناسی ارشد آموزش زبان و کارشناسی ارشد زبانشناسی

دانلود فایل

کارشناسی با کد 140

دانلود فایل

مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانلود فایل

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی3

دانلود فایل

کارشناسی ارشد مدیریت مالی 95

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

دانلود فایل

عمران

کارشناسی ارشد خاک و پی

دانلود فایل

کارشناسی ارشد سازه

دانلود فایل

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته عمران 150

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران نقشه برداری کد 151 از سال 88 تا آخر ورودی های 94

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری کد 199 از سال 95

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کد 157

دانلود فایل

مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته

دانلود فایل

حسابداری و حسابرسی

ارشد حسابداری 94 و قبل

دانلود فایل

کارشناسی ارشد حسابداری95

دانلود فایل

کارشناسی ارشد حسابرسی چارت جدید از سال 96

دانلود فایل

کارشناسی ارشد حسابرسی چارت قدیمی 95 و به قبل

دانلود فایل

کارشناسی چارت جدید از سال مهر 96

دانلود فایل

کارشناسی چارت قدیم 95 و به قبل

دانلود فایل

کارشناسی کد دروس قدیم 95 و جدید 96

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته

دانلود فایل

معماری

کارشناسی ارشد معماری 

دانلود فایل

کارشناسی معماری پیوسته

دانلود فایل

کارشناسی معماری ناپیوسته

دانلود فایل

مکانیک

کارشناسی ارشد ساخت و تولید با کد 909

دانلود فایل

کارشناسی ارشد طراحی کاربردی با کد 184

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته با کد 163

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته قالبسازی با کد 401

دانلود فایل

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو با کد 128

دانلود فایل

 

کارشناسی پیوسته الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی کد 145

دانلود فایل

 

کارشناسی پیوسته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود فایل

 

کارشناسی صنایع

دانلود فایل

 

چارت کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

دانلود فایل

 

مشاوره

دانلود فایل

الهیات  دکتری فقه و حقوق اسلامی دانلود فایل
الهیات دکتری  تاریخ و تمدن اسلامی دانلود فایل
الهیات دکتری  فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی دانلود فایل
الهیات دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) دانلود فایل