مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۷

 

راهنمای مراحل ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود سال 97

مراحل ثبت نام

محل مراجعه

نوع مسئولیت

مسئول مربوطه

اول

اطاق کارشناسان آموزش

صدور سند پذیرش (احراز هویت)

آقای خسروی

ارائه فرم های ثبت نام اولیه

آقای نظری

دوم

ثبت مشخصات در سیستم آموزش

کارشناسان آموزش

سوم

بررسی وضعیت نظام وظیفه(فقط برادران)

آقای رضایی

چهارم

ساختمان اداری 1

ارائه فرم شاهد و ایثارگر

آقای حمزه لویی

پنجم

بایگانی

تحویل فرم های ثبت نام بهمراه مدارک

آقای مرادی و خانم حسینی

ششم

حسابداری(ساختمان آموزش)

واریز شهریه

خانم رستمی

هفتم

انتخاب واحد اینترنتی

راهنمایی جهت انتخاب واحد

کارشناسان آموزش

هشتم

ساختمان اداری 2

خوابگاه -  رفاه و تغذیه

آقایان صادقی و خانجانی

نهم

اطاق کارشناسان آموزش

پیگیری درخواست تاییدیه تحصیلی

مامور پست

دهم

بایگانی

تحویل چک لیست

آقای مرادی و خانم حسینی