آرشیو اخبار

کارتهای ورود به جلسه امتحان

کارتهای ورود به جلسه امتحان از مورخ 1394 بر روی پورتال دانشجویان قرار می گیرد. بدیهی است که تاریخ مندرج در کارتهای ورود به جلسه امتحان معیار برگزاری امتحان می باشد.

ادامه مطلب